Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty, Regulaminy

Czcionka:

Regulamin korzystania z usług

 Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Z usług Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy może korzystać każdy przy poszanowaniu zasad niniejszego regulaminu.

§ 2

Korzystanie z usług biblioteki jest bezpłatne za wyjątkiem wymienionych w Zarządzeniu

Nr 2.2015 Dyrektora Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy z dnia 09.01.2015r.  ( w załączeniu)

 

§ 3

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub korzystania z usług dostępnych na miejscu, w tym z usług informacyjnych i dostępu do Internetu.
 2. uzyskania informacji o świadczonych usługach biblioteki, zarówno na miejscu jak również na stronie internetowej http://starejuchy.naszabiblioteka.com
 3. otrzymywania szczegółowej oferty bieżącej biblioteki drogą mailową na podany przez siebie adres mailowy (tylko na prośbę czytelnika).

§ 4

Do korzystania ze wszystkich usług biblioteki uprawnia Karta biblioteczna Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.

§ 5

Biblioteka- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy przyjmuje zamówienia, wypożycza i rejestruje zwroty materiałów.

 

II. Rejestracja użytkowników

§ 7

Aby zostać użytkownikiem Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnymi danymi osobowymi oraz podpisać Kartę zobowiązań.

§ 8

Karta zobowiązań zawiera m.in.: adres zamieszkania oraz adres zameldowania użytkownika, deklarację o znajomości i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, datę zapisu i podpis użytkownika, w przypadku osób małoletnich przyjęcie odpowiedzialności przez rodzica lub opiekuna prawnego za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki.

§ 9

Wypełniona Karta zobowiązań, przechowywana w Bibliotece- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, stanowi dokument świadczący o nabyciu przez niego praw do pełnego korzystania z biblioteki, a zawarte w niej dane osobowe przechowywane i przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 10

Użytkownik ma obowiązek poinformowania biblioteki o każdej zmianie danych osobowych.

§ 11

Wypełniona Karta zobowiązań jest podstawą do wydania użytkownikowi Karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług biblioteki. Karta oprócz danych identyfikacyjnych biblioteki, zawiera imię i nazwisko użytkownika oraz jego indywidualny kod.

§ 12

Użytkownik ma obowiązek okazywania dyżurującemu bibliotekarzowi Karty bibliotecznej przy każdorazowym korzystaniu z biblioteki.

§ 13

Za Kartę odpowiedzialny jest Użytkownik. Utratę Karty bibliotecznej należy zgłosić natychmiast do Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy w celu zapobieżenia nieprawnego jej wykorzystania przez osoby postronne.

§ 14

Nowa Karta wydawana jest na wniosek użytkownika po wniesieniu opłaty w wysokości 5 zł za kartę zagubioną.

§ 15

Korzystający z biblioteki zobowiązani są do wpisywania się do zeszytów odwiedzin w przypadku korzystania z usług biblioteki na miejscu.

 

 

III. Wypożyczenia na zewnątrz

§ 16

Biblioteka- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy udostępnia na zewnątrz materiały biblioteczne do tego celu przeznaczone.

§ 17

Możliwe jest zarezerwowanie materiałów bibliotecznych za pośrednictwem strony internetowej katalogu online

http://szukam-ksiazki.com.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=802&short=t, poczty elektronicznej na adres mailowy biblioteka@bciik.pl oraz telefonicznie pod
nr 876199058 podając dane identyfikujące zbiory i zamawiającego.

§ 18

Wypożyczeń i zwrotu zbiorów dokonuje bibliotekarz, bądź osoba do tego uprawniona.

§ 19

Użytkownik ma prawo zwrócić się do bibliotekarza z prośbą o przesyłanie mu pocztą elektroniczną informacji przypominającej o terminie zwrotu zbiorów.

§ 20

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych są limitowane ze względu na zabezpieczenie interesów innych użytkowników:

 1. łączna liczba zbiorów wypożyczonych przez czytelnika nie może przekraczać 6 jednostek ewidencyjnych.
 2. okres wypożyczenia zbiorów wynosi:
  1. jeden miesiąc- książki,
  2. dwa tygodnie- audiobooki ,
  3. cztery dni- filmy, płyty CD, dokumenty elektroniczne.
 3. użytkownik może uzyskać przedłużenie terminu wypożyczenia zbiorów dokonywane nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu, jeśli nie ma na nie innych zamówień.
 4. każdorazowo o terminie zwrotu zbiorów decyduje dyżurujący bibliotekarz.

W uzasadnionych potrzebami innych użytkowników przypadkach biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub prosić o zwrot zbiorów przed terminem.

 

IV. Korzystanie z biblioteki na miejscu

§ 23

Na miejscu w bibliotece można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, a w szczególności z:

 1. materiałów z księgozbiorów podręcznych,
 2. gazet i czasopism,
 3. zbiorów regionalnych.

§ 24

Użytkownicy mogą korzystać z usług informacyjnych zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów bibliotecznych, jak i komputerowych baz danych oraz zasobów Internetu.

§ 25

Użytkownicy mają prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki, w tym z dostępem do Internetu lub mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego zasilanego własną baterią i darmowego hot spotu.

§ 26

Użytkownicy posiadający Kartę biblioteczną bezpłatnie korzystają ze stanowisk komputerowych biblioteki do jednej godziny, pozostali do 15 minut przy wyznaczonych stanowiskach.

§ 27

Użytkownicy korzystający z Internetu w bibliotece są zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego. Niedozwolone jest korzystanie z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc. W przypadku naruszenia zasad dyżurujący bibliotekarz ma prawo przerwać sesję użytkownika.

§ 28

W przypadku, kiedy w zbiorach biblioteki nie ma materiałów bibliotecznych poszukiwanych przez użytkownika, Biblioteka- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy może je sprowadzić w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 29

Z materiałów sprowadzonych z innej biblioteki w Polsce lub z innych krajów użytkownik może korzystać jedynie na miejscu. Koszty korespondencji oraz koszty przesyłki sprowadzonych zbiorów pokrywa użytkownik.

 

§ 30

Użytkownicy mogą nieodpłatnie korzystać z oferty kulturalnej proponowanej przez bibliotekę, zajęć przez nią organizowanych lub współorganizowanych oraz innych form aktywności, w tym indywidualnych służących rozwojowi własnemu użytkownika.

§ 31

Użytkownik ma prawo wykonać na terenie Biblioteki kopie kserograficzne, kopie cyfrowe i wydruki komputerowe zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.904 z późn. zm.).

§ 32

Ze względu na ochronę zbiorów biblioteka nie umożliwia wykonywania kserokopii przez użytkownika następujących zasobów:

 1. starych druków, oryginalnych fotografii, grafik,
 2. egzemplarzy w złym stanie zachowania,
 3. wydawnictw, których kserowanie nie jest możliwe ze względów technicznych, m.in. książek dużym formacie.

 

§ 33

O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.

§ 36

Cennik usług reprograficznych ustalony jest Zarządzeniem Nr 2.2015 Dyrektora Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy z dnia 09.01.2015 r. (w załączeniu).

 

V. Odpowiedzialność użytkownika

§ 37

Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia biblioteki i jej przestrzeni jako instytucji publicznej, użytkowania sprzętu i materiałów bibliotecznych zgodnie z ich przeznaczeniem, bez dokonywania zmian i ingerowania w ich stan podczas korzystania z nich. Odpowiada materialnie za zniszczenie zasobów biblioteki, zagubienie zbiorów bibliotecznych.

§ 38

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.

 

§ 39

Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania w bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.

§ 40

Użytkownik niestosujący się do Regulaminu korzystania z Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. W przypadku działania na szkodę biblioteki i jej użytkowników może narazić się na dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

§ 41

W przypadku użytkowników małoletnich odpowiedzialność za korzystanie przez nich z biblioteki, zarówno z materiałów bibliotecznych jak i zasobów Internetu, leży po stronie ich rodziców i opiekunów. Ze swojej strony biblioteka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić małoletnim użytkownikom dostosowaną do ich wieku ofertę.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 42

Ze względu na zapewnienie równych szans w dostępie do usług i poszanowania potrzeb wszystkich użytkowników oraz zapewnienia właściwej ochrony zasobów i mienia biblioteki dyrekcja lub kierownicy poszczególnych komórek mogą wprowadzić nieobjęte niniejszym Regulaminem zasady korzystania z Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.

§ 43

Zasady korzystania z biblioteki dostępne są na stronie internetowej www.starejuchy.naszabiblioteka.com

W uzasadnionych przypadkach dyrekcja Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu biblioteki lub dostępie do niektórych usług. Informacja o zmianach podawana jest do ogólnej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 44

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w bibliotece przez użytkowników.

§ 45

Wszelki uwagi, zamówienia, pytania lub ewentualne skargi można zgłaszać do  bibliotekarza lub kierować na piśmie do dyrekcji biblioteki na adres:

Biblioteka- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, 19-330 Stare Juchy; ul. Ełcka 8

Załącznik:

Zarządzenie nr 2.2015 Dyrektora Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy z dnia 09.01.15r. (załącznik)

 

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2